MI²BetaBit

Beta Bit is a series of books about data analysis, data visualisation and machine learning using the adventures of two scientists - mathematician Beta and computer scientist Bit. Together they have interesting experiences analysing a wide variety of data. Because data analysis is one of the most interesting adventures!

Explanatory Model Analysis

Explanatory Model Analysis

Explore, Explain, and Examine Predictive Models. With examples in R and Python

Przemysław Biecek, Tomasz Burzykowski

Chapman and Hall/CRC, New York (2021)

Chaos Game

Chaos Game

EN: Are you curious about fractals? The Chaos Game is the book for you. You will learn the mathematical basis behind these figures, find out what algorithm can be used to code them, write code in your favourite programming language (Python, R, Julia?) and also explore the bibliographies of three mathematicians associated with the development of mathematics around these shapes. This is the next book in the Beta Bit series for anyone interested in computational mathematics and data analysis.

PL: Jesteś ciekawy czym są fraktale? Gra w Chaos to książka dla Ciebie. Poznasz matematyczne podstawy tych figur, dowiesz się, jaki algorytm można wykorzystać do ich zaprogramowania, napiszesz kod w swoim ulubionym języku programowania (Python, R, Julia?), a także poznasz bibliografie trzech matematyków związanych z rozwojem matematyki wokół tych kształtów. To kolejna książka z serii Beta Bit dla wszystkich zainteresowanych matematyką obliczeniową i analizą danych.

Flipbook online [ENG]

Flipbook online [POL]

Wykresy od kuchni

Wykresy od kuchni

PL: Jak tworzyć dobre wykresy? Dobre, czyli takie, które z przyjemnością się ogląda, z których można wyciągnąć wiele informacji, które są zrozumiałe dla szerokiego odbiorcy, a jednocześnie docenią je smakosze. Na bazie doświadczeń z prowadzenia tych zajęć powstały Wykresy od kuchni. To zbiór krótkich wykładów omawiających różne wątki przydatne w lepszym zrozumieniu tego, jak działa komunikacja z użyciem wykresów statystycznych. Na kolejnych stronach pojawi się wiele analogii do przyrządzania posiłków, ponieważ zarówno w kuchni, jak i w przygotowaniu wykresów statystycznych potrzebna jest praktyka, znajomość pewnych fundamentalnych prawideł, garść sprawdzonych przepisów i dużo zapału do eksperymentowania. Będąc tak uzbrojonym, każdy adept sztuki kulinarnej jest skazany na sukces.

Flipbook online [POL]

The Hitchhiker’s Guide to Responsible Machine Learning

The Hitchhiker’s Guide to Responsible Machine Learning

EN: A one-of-a-kind 52-page story about responsible machine learning. Beta and Bit use decision trees, random forests, and AutoML tools to build a risk model after a covid infection, and then use explainable artificial intelligence tools to analyze the behavior of that model. The description of the data analysis process is intertwined with descriptions of ML tools and code snippets. All examples are fully reproducible!

PL: Jedyna w swoim rodzaju 52-stronicowa opowieść o odpowiedzialnym uczeniu maszynowym. Beta i Bit używają drzew decyzyjnych, lasów losowych i narzędzi AutoML do budowy modelu ryzyka po zakażeniu covid, a następnie używają narzędzi wyjaśnialnej sztucznej inteligencji by przeanalizować działanie tego modelu. Opis procesu analizy danych przeplata się na opisem kolejnych narzędzi i przykładami kodu. Wszystkie wyniki są całkowicie odtwarzalne!

Flipbook online

Przemysław Biecek, Anna Kozak, Aleksander Zawada

Fundacja Naukowa SmarterPoland.pl. 2022

W pogoni za nieskończonością. Szeregi

W pogoni za nieskończonością. Szeregi

EN: What does hiking in the mountains have to do with the convergence of series? Quite a lot! We start with the paradoxes related to infinity, but step by step we learn the techniques of geometric series. In this book, the conditions for convergence are explained, together with numerous examples. The comic ends with a collection of exercises with different levels of difficulty.

PL: Co wspólnego ma chodzenie po górach ze zbieżnością szeregów? Otóż całkiem sporo! Zaczynamy od paradoksów związanych z nieskończonością, ale krok po kroku poznajemy techniki szeregów geometrycznych. W tej pozycji wyjaśnione są warunki zbieżności wraz z licznymi przykładami. Komiks kończy zbiór zadań o różnych poziomach trudności.

Flipbook online

Przemysław Biecek, Łukasz Maciejewski, Aleksander Zawada

Fundacja Naukowa SmarterPoland.pl. 2022

Przewodnik po pakiecie R

Przewodnik po pakiecie R

EN: The Guide to the R package was the first published Polish book focused on the R language. The current fourth edition consists of four parts: Basics of using R (+tidyverse, shiny, knitr and other goodies), Programming in R (object-oriented, package development, class system), Statistics with R (statistical tests, models, exploration techniques) and Visualization with R (graphics, lattice and ggplot2 packages).

PL: Przewodnik po pakiecie R był pierwszą wydaną polskojęzyczną książką poświęconą językowi R. Aktualne czwarte wydanie składa się z czterech części: Podstaw posługiwania się językiem R (+tidyverse, shiny, knitr i inne smaczki), Programowanie w R (obiektowe, tworzenie pakietów, system klas), Statystyka z R (testy statystyczne, modele, techniki eksploracji) i Wizualizacja z R (pakiety graphics, lattice i ggplot2).

Wersja online, Książka w księgarnii.

Przemysław Biecek

Wydawnictwo GiS. 2008-2021

Analiza danych z programem R

Analiza danych z programem R

EN: An academic textbook describing estimation and testing topics for linear models with fixed effects, random effects and mixed effects. The theoretical introduction is complemented by numerous examples for one-way and multivariate ANOVA, one and multiple random components. The examples focus on biological and medical applications and are based on real analyses of real data.

PL: Podręcznik akademicki opisujący zagadnienia estymacji i testowania dla modeli liniowych z efektami stałymi, losowymi i mieszanymi. Wprowadzenie teoretyczne jest uzupełnione o liczne przykłady dla jednokierunkowej i wielokierunkowej ANOVA, jednym i wieloma komponentami losowymi. Przykłady dotyczą głównie zastosowań biologicznych i medycznych i bazują na prawdziwych analizach rzeczywistych danych.

Książka w księgarnii.

Przemysław Biecek

Wydawnictwo Naukowe PWN 2013-2018

Eseje o sztuce wizualizacji danych

Eseje o sztuce wizualizacji danych

EN: Discover! Reveal! Explain! These three roles can be fulfilled by good statistical graphics. Good means understandable, faithful to the data, aesthetic. How to create such graphics? A collection of essays on the art of displaying data systematises knowledge useful in designing and producing good data visualisations. It is not easy. On the one hand, we can fall into the trap of a colourful mush full of numbers, which is sometimes proudly called infographics. On the other hand, we can fall into the trap of graphics that perfectly reproduce the complexity of numbers, and thus completely incomprehensible. Somewhere in the middle is a graphic that explains, that informs, that is aesthetically pleasing and informative.

PL: Odkrywać! Ujawniać! Objaśniać! Te trzy role może spełniać dobra grafika statystyczna. Dobra czyli zrozumiała, wierna danym, estetyczna. Jak tworzyć taką grafikę? Zbiór esejów o sztuce pokazywania danych systematyzuje wiedzę przydatną do projektowania i wykonania dobrej wizualizacji danych. Nie jest to proste. Z jednej strony możemy wpaść w pułapkę pstrokatej papki najeżonej liczbami, którą czasem dumnie nazywa się infografiką. Z drugiej strony wpaść można w pułapkę grafiki idealnie odwzorowującej złożoność liczb a przez to zupełnie niezrozumiałej. Gdzieś po środku jest grafika, która wyjaśnia, która informuje, która jest estetyczna i informatywna.

Książka online, Książka w księgarnii.

Przemysław Biecek

Wydawnictwo SmarterPoland 2008-2021

Pogromcy Danych

Pogromcy Danych

EN: Data Crunchers is the first MOOC (Massive Open Online Course) developed in Polish for data scientists. Two modules were developed in 2015: the first one is an introduction to R, with loading data, overview of syntax, basic data types, descriptive statistics and pipelined processing. The second module is dedicated to data visualisation and statistical modelling. More than 8,000 people have registered on the Data Crunchers platform.

PL: Pogromcy Danych to pierwszy MOOC (Massive Open Online Course) opracowany w języku polskim do analizy danych. W roku 2015 powstały dwa moduły: pierwszy jest wprowadzeniem do programu R, przez wczytywanie danych, omówienie składni, podstawowych typów danych, statystyk opisowych oraz przetwarzania potokowego. Drugi moduł poświęcony jest wizualizacji danych oraz modelowaniu statystycznemu. W platformie Pogromców Danych zarejestrowało się ponad 8000 osób.

Przetwarzanie danych w programie R, Wizualizacja i modelowanie, Strona WWW.

Przemysław Biecek

ICM UW. 2015

Wykresy unplugged

Wykresy unplugged

EN: Can you create clear charts without any electricity? An illustrated collection of exercises showing eight of the most popular ways to visualise data, with do-it-yourself challenges. Grab your crayons and start creating fantastic charts.

PL: Czy można tworzyć czytelne wykresy bez użycia prądu? Ilustrowany zbiór ćwiczeń przedstawiających osiem najpopularniejszych sposobów wizualizacji danych, wraz z zadaniami do samodzielnego wykonania. Weź kredki i zacznij tworzyć fantastyczne wykresy.

Flipbook online, Komiks w księgarnii.

Przemysław Biecek, Ewa Baranowska, Piotr Sobczyk

Fundacja Naukowa SmarterPoland.pl. 2018

W pogoni za nieskończonością

W pogoni za nieskończonością

EN: Two mathematicians share stories about infinity. In the first Beta attends a lecture on the properties of prime numbers. In the second, Bit breaks into the Palace of Culture and Science. How should we talk about mathematics?

PL: Dwójka matematyków wymienia się opowiadaniami o nieskończoności. W pierwszym Beta bierze udział w wykładzie o właściwościach liczb pierwszych. W drugim Bit włamuje się do Pałacu Kultury i Nauki. Jak opowiadać o matematyce?

Flipbook online, Komiks w księgarnii.

Przemysław Biecek, Łukasz Maciejewski, Tomasz Samojlik, Sebastian Szpakowski

Fundacja Naukowa SmarterPoland.pl. 2018

Jak długo żyją Muffinki?

Jak długo żyją Muffinki?

EN: A collection of three stories for children showing statistical relationships in the world around us. Beautifully illustrated stories about the distribution of height according to age, the life span of dogs or measuring the weight of trees.

PL: Zbiór trzech opowiadań dla dzieci pokazującym zależności statystyczne w świecie wokół nas. Pięknie ilustrowane opowiadania o rozkładzie wzrostu w zależności od wieku, czasie życia psów czy pomiarze wagi drzew.

Online: Jak szybko urosnę, Jak długo żyją Muffinki.

Przemysław Biecek

Fundacja Naukowa SmarterPoland.pl.2016

Pieczara Pietraszki

Pieczara Pietraszki

EN: How linear regression can help in getting home, and why it’s not worth hacking into a mad mathematician’s office. A short story describing the adventures of two teenagers Beta and Bit moving around historic Warsaw.

PL: W jaki sposób regresja liniowa może pomóc w powrocie do domu, oraz dlaczego nie warto włamywać się do pokoju szalonego matematyka? Lekkie opowiadanie opisujące przygody dwójki nastolatków Bety i Bita w historycznej Warszawie.

Online: W jezyku Polskim, In English, По-Русски.

Magda Chudzian, Przemysław Biecek

Fundacja Naukowa SmarterPoland.pl. 2015

How to weight a dog with a ruler?

How to weight a dog with a ruler?

EN: Workshop materials for children aged 8-10. Kids measure different parameters of their body, such as arm span or height. Then they create a graph summarizing the collected data and look for relations between the measured features. It just so happens that parts of the human body are proportional to each other and you can use a ruler to find this relationship. Part of the StatTub project.

PL: Materiały do warsztaty dla dzieci w wieku 8-10. Dzieci mierzą różne parametry swojego ciała, takie jak rozpiętość ramion lub wzrost. Następnie tworzą wykres podsumowujący zebrane dane i szukają zależności pomiędzy zmierzonymi cechami. Tak się składa, że części ciała ludzkiego są do siebie proporcjonalne i można z użyciem linijki znaleźć tę relację. Część projektu StatTuba.

Online: English, Polish, Chinese, Simplified Chinese, Czech, German, Spanish, Spanish (Latin America), French, Dutch, Vietnamese.

Przemysław Biecek, Klaudia Korniluk

Fundacja Naukowa SmarterPoland.pl.2016-2021